Menighedsmøde 20. april 2016

Menighedsmøde for Sundby og Nathanaels sogne i Sundby Menighedshus onsdag den 20. april 2016

Tilstede var repræsentanter for begge menighedsråd og menigheder (i alt 29)

Visionen er på den baggrund, at dåbs- og medlemsprocenter stabiliseres og vendes til fremgang for næste menighedsrådsperiode indtil 2020.


Strategi:
1. Større fokus på børnefamilier og yngre generationer
2. Flerstrenget møde mellem sognets beboere og Kirken
3. Frivilligt arbejde skal styrkes, således at flere får et forhold til kirken.

Aktiviteter:
*      Gudstjenester
*      Diakoni   

*      Undervisning
*      Mission
Undervisning – for kirkefremmede (ex trosbekendelsen, fadervor oa), samt dåbsundervisning for forældre og ikke-døbte som forudsætning for at kunne vælge dåb til.
Hvordan modtager man bedst folk i kirken? – med en involverende velkomst evt. en velkomstkomité
Udvalget foreslår en udvikling af Menighedsbegrebet.
Opsøgende arbejde mht. nytilflyttere.
 

Diakoni er kirkens ”brand”
kirkens diakonale arbejde skal udvikles med fokus på menighedsplejen.
Flere frivillige skal engageres - Hvad skal og kan de gøre?
Menighedsrådet skal både udstikke retningslinjer eller have åbenhed for nye idéer.
Det er vigtigt, at menighedsrådet forholder sig kritisk til regnskab-økonomi, så der frigives så mange penge som muligt til kirkens egentlige opgaver.
Afsnittet om gudstjenester er overladt til præsterne.

6. Der er for øjeblikket lidt for stor mangel på tillid/fortrolighed til en sammenlægning af de to sogne.
Visionsudvalget anbefaler, at Sundby og Nathanaels forbliver to sogne med to menighedsråd, fælles pastoratsråd til at koordinere aktiviteterne og at der ad hoc vælges fælles ansættelsesudvalg. Visionsudvalget vil udskyde det formaliserede samarbejde indtil det følelsesmæssigt er rigtigt.

7. Den. 13. september vil der blive afholdt orienterings- og opstillingsmøder i henholdsvis Sundby Kirkes menighedshus og Nathanaels Kirkes sognegård.
 

Deltagernes kommentarer og forslag:
Møde med ateistisk selskab med henblik på en dialog.
Karina Jensen fortalte om et medlemshverve- og dåbsprojekt i Domsognet og  Vesterbro sogn, med hjemmebesøg af præster hos familier, som netop har fået et barn. Anders Gadegaard er primus motor i projektet. 
Jens Lind Andersen mente, at det var en rigtig god idé at konsultere andre sogne om deres erfaringer med hvervekampagner.
Leif Munksgaard vil gerne se præsternes forslag til gudstjeneste-udvikling – foreslog målsætningen: forandring og fornyelse og samarbejde. Hvilken struktur skal bære visionerne videre?
Jimmy Damsgård: Fornyelsesudvalget hedder menighedsrådet. Vi kan ikke komme ud af ”boksen” uden fællesskab. Alle gamle fællesskaber er udfordrede. Det vi har brug for er små stærke fællesskaber, som skal virke ind på hinanden, sådan at man brænder for sagen. De små fællesskaber skal være selvkørende og føre til knopskydning, Inovation og implementering er nøgleord. Menighedsrådet kan oprette underudvalg. F.eks et frivillighedsudvalg. Den første opgave kunne være at finde ud af, hvad vi vil med en fælles sognemedhjælper.

Rikke Weissfeld pointerede, at ”vi gør ikke andet end at samarbejde”

En deltager kommenterede at et generelt problem for både kirkens folk og sognenes beboere er manglende evne til at kommunikere om religiøse emner.
Carin Genfer efterlyser aktiviteter, som er aktuelle.
Jens Lind Andersen fortalte, at menighedsrådet har været positive og støttet op om nye tiltag. Man skal ikke være bange for at prøve noget nyt.
Carin Genfer ortalte, at citykirkerne er gode til at inddrage frivillige – dette førte til
forslag om kirkevagter til åben kirke. Karina Jensen sagde, at i Citykirkerne har man en sognemedhjælper, som kan pleje frivillige.
Leif Munksgaard spurgte efter, hvilken profil menighedsrådene søger hos den nye præst. Svar: Menighedsrådene prioriterer åbenhad og samarbejde, men der er ikke enighed om en bestemt profil. Udfordringen er, hvordan idéer kan blive til virkelighed på en god måde.

Rolf Kallesøe sluttede af med at opsummere:
1. August/sept. Præsenteres visionspapiret.
2. Opstillingsmøde 13. sept.
I Sundby sker der en pæn udskiftning i menighedsrådet. Rolf opfordrede til reklame med henblik på at hverve nye potentielle medlemmer.